Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap R Promotions B.V., statutair gevestigd te Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 55186971.

 

 1. Definities

  1. Gebruiker: R Promotions B.V., statutair gevestigd te Oude-Tonge.
  2. Opdrachtgever: een partij, zijnde een natuurlijk of rechtspersoon, al dan niethandelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarmee gebruiker een overeenkomst sluit of heeft gesloten. Voorts geldt als opdrachtgever degene die gebaat is bij de verkoop of plaatsing en/of verrichte werkzaamheden.
  3. Hulppersonen: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Gebruiker werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve vanOpdrachtgever of iedere rechtspersoon die door Gebruiker wordt ingeschakeld bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.
  4. Offerte: een offerte, tarievenlijst, aanbieding of inschrijving van Gebruiker bij een Opdrachtgever, waarbij een prijsaanbieding door Gebruiker wordt gedaan.
  5. Overeenkomst: een door Opdrachtgever getekende overeenkomst, offerte, tarievenlijst en/ofopdrachtbon, alsmede een digitaal aanvraagformulier voor evenementen, die Opdrachtgever elektronisch verzendt aan Gebruiker, dan wel een door Gebruikerondertekende opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever waarop aangegeven wordt welke afspraken zijn gemaakt.
  6. Projectprijs: De tussen Gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen vergoeding voor het project.
  7. Meerwerk: Werkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken.


 2. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Gebruiker aan Opdrachtgever, alsmede op iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, evenals op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Gebruiker en een Opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden binden Gebruiker eerst, indien zulks door Gebruiker schriftelijk wordt bevestigd.Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en/of overeenkomsten en deze voorwaarden, prevaleert de tekst van de offertes en/of de overeenkomst.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker waarvoor bij de uitvoering van de overeenkomst derden betrokken dienen te worden.
  3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan in overleg treden betreft nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


 3. Totstandkoming overeenkomst

  1. De door Gebruiker verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders wordt vermeld.
  2. De overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een overeenkomst, het digitale aanvraagformulier, een offerte, tarievenlijst en/of opdrachtbevestiging ondertekent, dan wel wanneer een opdrachtbevestigingdoor Gebruiker wordt verstrekt.
  3. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de overeenkomst, binden Gebruiker slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Opgave of vermeldingen van prijzen, afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en/of offertes worden geacht als slechts te zijn verstrekt. Deze binden Gebruiker slechts indien Gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. De gevolgen van het opgeven van onjuiste technische gegevens door Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
  5. Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en schema's of bestekken welke Gebruiker verstrekt aan Opdrachtgever blijven eigendom van Gebruiker onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten en met verbod om deze zonder Gebruiker haar schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of een derde ter inzage te geven.


 4. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overlegde overeenkomst, dienovereenkomstig, aanpassen.
  2. Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GebruikerOpdrachtgever hierover van tevoren inlichten.


 5. Prijs

  1. Alle door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn netto prijzen. Deze zijn exclusief de daarover verschuldigde betalingen, BTW-heffingen, gemeentelijke leges en andere precariorechten, eventuele invoerrechten, kosten voor verpakking en emballage, taxen, tolrechten en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege.
  2. Alle prijzen worden vermeld in Euro en eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
  3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen, dan behoudt Gebruiker zich het recht voor deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Al het door Gebruiker verrichte meerwerk in verband waarmeemeerkosten zijn ontstaan, inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


 6. Betaling

  1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Gebruiker bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-) voorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan te verrekenen.
  4. Bij niet-betaling binnen deze of de in de schriftelijke overeenkomst vermelde termijn is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand aan Gebruiker, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
  5. Gebruiker is bevoegd na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering van haar vordering aan een incassobureau of ander juridisch dienstverlener op te dragen. Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van de koper. Onder de gerechtelijke kosten vallen de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand. Opdrachtgever is verschuldigd – ter keuze van Gebruiker – ofwel de buitengerechtelijke kosten volgens het wettelijke systeem ofwel als buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,--.
  6. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke en/of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, die het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.
  7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


 7. Levering en levertijd

  1. Alle door Opdrachtgever genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen. Bij aflevering later dan de overeengekomen fatale termijn, dient de opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
  2. Bij uitstel van de installatie c.q. levering, door toedoen van Opdrachtgever, is Gebruiker gerechtigd de kosten die Gebruiker hierdoor moet maken, zoals bijvoorbeeld renteverlies, kosten van opslag en handeling van apparatuur en goederen, reeds geplande uren en dergelijke, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Alle goederen, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Gebruiker heeft voldaan.
  4. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Gebruiker gerechtigd afgeleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij Opdrachtgever (of bij derden die goederen voor Opdrachtgever houden) weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 20 % van het door hem verschuldigde bedrag.


 8. Inzet van personeel

  1. Opdrachtgever verstrekt aan Gebruiker nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsuren, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden, evenals aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
   Gebruiker relateert deze door de door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor terbeschikkingstelling in aanmerking komende hulppersonen. Op die basis bepaalt Gebruiker naar beste kunnen welke hulppersonen ingevolge de opdracht ter beschikking worden gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Gebruiker geheel vrij in de keuze van de hulppersoon die betreffende de opdracht ter beschikking wordt gesteld.
  2. Opdrachtgever geeft tijdig een omschrijving van de functie die de hulppersoon moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, dient de overeenkomst te worden herzien.
  3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een hulppersoon, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Gebruiker indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker.
  4. Tenzij anders wordt overeengekomen, hanteert Gebruiker de arbeidstijden uit de overlegregeling.
  5. Gebruiker is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende hulppersoon ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de opdracht, voor het geval de hulppersoon van Gebruiker door ziekte of andere reden, zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.
  6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om met een hem door Gebruiker ter beschikking gestelde of te stellen hulppersoon rechtstreeks een rechtsbetrekking en/of andere relatie aan te gaan, zonder dat er overeenstemming is tussen de opdrachtgever en Gebruiker over het overnamemoment en de overnamekosten.


 9. Arbeidsomstandigheden

  1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Opdrachtgever is in het verlengde van deze verantwoordelijkheid aansprakelijk als zich schade voordoet. Hij vrijwaart Gebruiker daarvoor.
  2. Opdrachtgever is verplicht over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te beschikken van de specifieke kenmerken van de door de hulppersoon in te nemen arbeidsplaats en dat deze ter inzage ligt voor hulppersonen en voor Gebruiker.


 10. Aflevering actiemateriaal

  1. Aflevering door Opdrachtgever van door Gebruiker te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn dat zij voor ge-/verbruik geschikt zijn, naar beoordeling van Gebruiker.
  2. Bij aflevering van het actiemateriaal dient Gebruiker een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede van de daarbij behorende maten, de kleur en het gewicht.
  3. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverde, opgegeven, gebruikte en terug te leveren actiemateriaal.


 11. Wijzigen van actiedagen en annulering

  1. Wijzigen van actiedagen en het geheel of gedeeltelijk annuleren van de overeenkomst door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van ontvangst van de schriftelijke annulering door Gebruiker.
  2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of de actiedagen wijzigt, is hij aan Gebruikerannuleringskosten verschuldigd, onverminderd rechten van Gebruiker op grond van de wet. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs en luidt als volgt:

   • Annulering op de aanvangs-/instructiedatum van de actie c.q. tijdens de actie: 100% - Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de actie: 100%
   • Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie: 75%
   • Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie: 50%
   • Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie: 10%

   Onder werkdagen verstaan wij maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.


 12. Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkendeaansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade.
  2. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.
  3. Gebruiker is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die door hem ingezette hulppersonen zijn aangegaan of die voor hem zijn ontstaan jegens derden.
  4. Mocht Gebruiker toch aansprakelijk zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid beperkt tot de projectprijs die Opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigd is.In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan de verzekerde som van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker.
  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Gebruiker heeft gemeld.
  6. De opdrachtgever dient Gebruiker te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van door hem ingezette hulppersonen of derden ten behoeve van Opdrachtgever, tot vergoeding van eventueel door hen opgelopen schade bij de uitvoering van de overeenkomst.
  7. Opdrachtgever die Gebruiker de productie opdraagt van zaken en diensten conform door Opdrachtgever verstrekte tekeningen, bestekken, modellen, monsters en/of dergelijke, zal Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden die zouden kunnen ontstaan doordat met deze productie intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden.
  8. Gebruiker heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke polis de Opdrachtgever op verzoek kan inzien. Deze verzekering dekt geen schade ontstaan door voertuigen, luchtvaartuigen of motorvaartuigen.


 13. Geheimhouding

  1. Opdrachtgever en Gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


 14. Auteursrechten

  1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


 15. Intellectuele eigendommen

  1. Gebruiker behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en/of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
  2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
  3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Gebruiker en de door haar ingeschakelde hulppersonen op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.


 16. Overmacht

  1. In het geval van overmacht aan de zijde van Gebruiker heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dit geval bestaat er geen recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waarop Gebruiker geen invloed heeft die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Gebruiker kan worden gevergd, waar onder meer wordt begrepen: gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, bedrijfsstoornis, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting (zowel bij R Promotions als bij haar toeleveranciers), maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden en de te late of ondeugdelijke levering door onze toeleverancier door welke oorzaak dan ook.
  2. In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd de leveringstermijn, c.q. de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht, te verlengen met de tijd dat de overmachtssituatie voortduurt. De opdrachtgever kan in dit geval slechts de ontbinding van de overeenkomst verlangen indien, met het oog op de verwachte duur van de overmacht, in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd dat zij aan de overeenkomst gebonden blijft. Zodanige ontbinding geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen 5 werkdagen nadat wij haar van de vertraging bij de levering c.q. de prestatie op de hoogte hebben gebracht.
  3. Zodra zich bij Gebruiker een (tijdelijke) overmachtssituatie voordoet als in dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.


 17. Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


 18. Geschillen

  1. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter te Rotterdam. Gebruiker behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.